Algemene voorwaarden TimTom

ALGEMENE VOORWAARDEN SET IN MOTION & ATTRACTIEVERHUUR TIMTOM

**Beide bedrijven worden hierna afgekort door SIM**

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door SIM verhuur opgestelde aanbiedingen en tussen hem en de wederpartij gesloten huurovereenkomsten alsmede aanbiedingen en gesloten overeenkomsten (van opdracht) ten aanzien van klant. De wederpartij ten aanzien van dergelijke aanbiedingen en overeenkomsten wordt hierna steeds genoemd: huurder. Toepassing van door de huurder ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor afwijkende afspraken is een schriftelijke bevestiging nodig.
 2. De prijzen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend tenzij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke orderbevestigingen van SIM of (begin van) feitelijke uitvoering door SIM van de verhuur.
 4. Door of vanwege SIM verstrekte documentatie, gebruiks- en andere adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 5. Huurder, of diens gemachtigde, is verplicht, bij aflevering van het verhuurde te tekenen voor ontvangst.
 6. De door SIM opgegeven prijzen luiden in Euro's exclusief 21% BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. SIM is vrij om andere prijzen te hanteren (bijv. een toeslag op Koningsdag).
 7. Betaling van de factuur dient te geschieden via storting of overschrijving op de bankrekening van SIM, na ontvangst van de factuur.
 8. Betaling van het aan SIM toekomende bedrag dient zonder beroep op verrekening of korting binnen veertien dagen na de factuurdatum aan SIM te zijn voldaan.
 9. Indien huurder, of diens gemachtigde, het aan SIM toekomende bedrag niet binnen de in deze leverings- en betalingsvoorwaarden gestelde termijn voldoet is huurder, of diens gemachtigde daarover de wettelijke rente verschuldigd, geldend op het moment waarop huurder, of diens gemachtigde in verzuim raakt.
 10. Na het sluiten van de overeenkomst is SIM gerechtigd om van de huurder genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 11. Indien enige betaling niet tijdig is verricht, verkeert huurder in verzuim en is SIM bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van huurder, tenzij SIM verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.
 12. Annulering: Bij annulering van het contract door huurder wordt deze met de volgende annuleringskosten belast: bij annulering in het algemeen (meer dan zeven dagen voor aanvang van evenement of activiteiten) treed een vergoeding van 50% in werking van het factuurbedrag (berekend met kilometervergoeding, personeelskosten en btw). Bij het annuleren van het contract, zeven of minder dagen voor de aanvangsdatum tot op de dag van aanvang zelf, bedraagt 100% van het factuurbedrag. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 13. De verhuurde objecten blijven eigendom van SIM en mogen niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van SIM.
 14. Het verhuurde kan zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder begeleid verhuren wordt verstaan, dat de vennootschap, naast het afstaan in gebruik van het verhuurde, tevens personen ter beschikking stelt ter bediening, instructie, verzorging en bewaking van de in gebruik gegeven zaken en zulks als zodanig schriftelijk is overeengekomen. Onder onbegeleid verhuren wordt verstaan het in huur afstaan van het verhuurde zonder dat personen ter beschikking worden gesteld voor de bediening, instructie, verzorging en bewaking van het verhuurde.
 15. In geval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen terstond aan SIM kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waarvan de huurder geacht wordt het verhuurde zonder gebreken en beschadigingen te hebben ontvangen en zal de huurder aansprakelijk zijn voor de na retournering van het verhuurde geconstateerde gebreken en/of beschadigingen.
 16. Bij onbegeleid verhuren dient de verhuurder te zorgen dat er bij elk attractie een toezichthouder van 18+ aanwezig is.
 17. De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De huurder dient als een goed huisvader voor het verhuurde zorg te dragen. Het verhuurde dient door huurder aan SIM, in dezelfde staat als dat het verhuurde ontvangen is zoals bedoeld in artikel 17, te worden teruggegeven.
 18. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van SIM geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren enzovoorts. Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en SIM hiervan schade ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan SIM te vergoeden.
 19. Indien het verhuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het verhuurde niet des avonds voor vier en twintig uur terug is gebracht op de daartoe door de verhuurder aangegeven plaats of zoveel eerder als overeengekomen is. Bij langer gebruik van het verhuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De huurder kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een eenzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.
 20. Plaatsing: De vernoemde prijs op het contract geld bij normale aan- en afvoersituaties via de begane grond. Bij aan- en afvoer via trap(pen) en/of (lift)en worden extra personele kosten in rekening gebracht.
 21. Gedrag aansprakelijkheid: Als het gedrag van de huurder of diens gasten er toe leid dat de medewerker van diensten zijn werk niet naar behoren kan uitvoeren, of de werkzaamheden een te groot risico met zich mee dragen of directe aanleiding is voor schade aan eigendommen van SIM, heeft SIM het recht om de werkzaamheden vroegtijdig te staken. De huurder zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor alle veroorzaakte en hieruit voortvloeiende al dan niet gerechtelijke kosten.
 22. Eigen risico: de huurder of diens gasten nemen op eigen risico deel aan de activiteiten welke georganiseerd of gecontracteerd zijn door SIM. De huurder dient dit zelf kenbaar te maken bij zijn/haar gasten. Voor schade, in welke vorm dan ook, is SIM nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of iets van dien aard.
 23. Weersomstandigheden: Wanneer de medewerkers door weersomstandigheden hun werkzaamheden onvoldoende kunnen verrichten is SIM gemachtigd hun werkzaamheden te beëindigen zonder enige consequentie voor verdere op het contract overeengekomen afspraken.
 24. Facturen: Tenzij anders tussen de huurder en SIM schriftelijk is geregeld zal de huurder direct na ontvangst van de factuur voor de geleverde diensten van SIM de op het factuur genoemde totaalbedrag voldoen.
 25. De klant is verantwoordelijk voor een EHBO post / EHBO'ers.
 26. Onvoorziene omstandigheden: In het geval van onvoorziene omstandigheden (bv. tijdwijziging of andere contractwijzigingen) dienen de contractanten elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 27. Overmacht: Bij politieverbod, verbod of maatregelen door de overheid, alsmede bij alle andere gevallen van overmacht, welke SIM verhinderen om hetgeen in het contract omschreven uit te doen voeren, is SIM gerechtigd de gehele onderhavige overeenkomst zonder rechtelijke machtiging of tussenkomst als vervallen beschouwen. In bovengenoemde gevallen hebben betrokkenen geen recht op schadevergoeding.
 28. Binding: Dit contract is alleen geldig (bindend) als zowel huurder als SIM akkoord hebben gegeven, schriftelijk, dan wel via emailcontact of mondelings.
 29. SIM werkt volgens de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Attractieverhuur TimTom beveiligd met persoonlijke gegevens omgaat. Het bijhouden van afspraken met klanten, contactgegevens van klanten of personeelsinformatie worden als privacygevoelig behandeld. Ook IP-adressen e-mail en cookies vallen hieronder.
 30. Onverminderd de hem verder toekomende rechten is SIM bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst in onvoltooide staat te ontbinden, indien de huurder:
  1. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
  2. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
  3. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor SIM voorzienbaar is dat de huurder daarin zal tekortschieten.
 31. Ontbinding en opschorting geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat SIM gehouden is tot enige schadevergoeding.
 32. Alle vorderingen die SIM in deze gevallen op de huurder mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 33. Indien een of meer bepalingen uit de tussen SIM en de wederpartij gesloten overeenkomsten niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
 34. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 35. Elk geschil tussen SIM en de huurder zal door de Rechtbank dan wel de Kantonrechter in de plaats of het arrondissement/kanton waarin SIM is gevestigd worden beslecht. Dit artikel geldt niet in het geval de huurder natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.